Mundart

Ostertext auf Velberter Platt: Pooschen wor Uastern

Friedhelm Kopshoff (90) engagiert sich sehr dafür, Velberter Platt für die nächste Generation zu retten.

Friedhelm Kopshoff (90) engagiert sich sehr dafür, Velberter Platt für die nächste Generation zu retten.

Foto: Alexandra Roth

Velbert.   Friedhelm Kopshoff ist Velberter Mundartdichter. Er beschreibt auf Platt, wie sich Ostern früher in der Stadt zugetragen hat.

Geng et op Pooschen aan, wor de Wengterdach (3) sua guët wie vörüewer. Secher koun men sech äwer nit sin. Op grüene Chrestdagen (4) gow (5) et mols witte Pooschen of Uastern, wie men vandaach (6) mer (7) noch sait. De Natur wor fröüher öm die Tied (8) röm noch längst nit sua wiet, wie wer et nu erlewen. De Böüm (9) hadden wall (10) alt (11) Knospen, de Weïdenkätzkes woren opgesprongen, de Krokusse luërden (12) ut dem Gras erut (13) on de Vüegel stemmden schöü (14) en Fröühjohrsletschen (15) aan.

De Böüm schlugen äwer meïstens iascht (16) reït (17) ut, wenn de Mai gekuëmen wor, wie et jo alt (18) en dem aulen Fröühjohrslied heïscht (19). Egal, öm Pooschen kom ömmerhen wiër Lewen en de Natur. Wod för et Eten (20) dat letzte Engemakte (21) ut de Tonn geholt, schoten (22) ut de aulen Kuahlstrünk (23) alt de Spruten (24) on et wod Tied, en de Gaden (25) te gonn (26).

Et verbengen sech völl aule Tradizjuanen

Met Pooschen of Uastern verbengen (27) sech völl (28) aule Tradizjuanen. Beï us te Huus (29) gow et fröüher am Grüendonnerschdach ömmer Kruskuahl (30) (ouch Grüenkuahl of Wengterkuahl) te eten (31) on Karfridach freschen Fesch. Ganz, ganz fröüher gow et meïstens mer Stockfesch, do se jo noch keïne Küehltransporte kangden (32). Doher kömmt wall (33) ouch de Utdrock (34) „aulen Stockfesch“ för jömmes (35), de en sin Aat (36) en bötschen (37) stief (38) es. De Muëder hat vör de Fiërdagen ömmer alle Häng (39) voll te donn (40). Do mosden de Vader wall ens hölpen (41) on de Eier färwen. Bongte (42) Uastereier gow et nit ömmer. Se woden dann met der Bünn vam Ölk (Zwiebelschalen) of Zichorie van Pfeiffer on Dillers (Kaffeeschwärzer) gefärwt.

Op den Feilern (43) on en de Gädes (44) Pooschfür (45) aftebrennen, wor ganz aule Tradizjuan, die heï (46) äwer mangs der Tied (47) en Vergetenheït geroden (48) es. Hüarden (49) men op Pooschen öm Meddernaiht (50) wiër de Kloken (51) lüdden (52), menden (53) de Katholiken, dat de Kloken, die af Karfridach geschwiegen hadden, nu ut Rom teröck (54) wören.

Grötse Fröüd wor ömmer dat Uastereiersüeken

Grötste (55) Fröüd wor vör de Kenger (56) ömmer, dat Uastereiersüeken (57). Beï bister (58) Weder (59) wor dat te Huus. Do woden de Eier ongerm Kasten (60) on Sofa verstoppt (61). Schüan wor dat Eiersüeken äwer beïm Spaziergang dörch Bösch (62) on üewer Feiler (63). Do logen die Uastereier töschen (64) Boumwotteln (65) of en Grasplösch (66). De gefongenen (67) Eier liewerten wer beïm Vader af, dat de se för us opbewahrt. Komesch kom et us hengerher (68) mols (69) vör, dat Vader gar nit sua völl Eier en de Täsch (70) hat, wie wer gefongen hadden. Et het jet geduërt (71), bes wer spetz (72) hadden, dat Vader eïn on deselwen Eier döckeser (73) verstoppt hat. Opregong (74) gow et meïstens beïm Eierkeppen, woför men vandaach Eiertitschen sait. Onger us Kenger geng dann de Tackereï (75) los.

Uasterfröüden woren dat wall weniger, wenn et fröüher tou der Tied Tüchnesse (76) gow on versatt (77) wod of nit. Op de Schual gefröüt hant sech wall meïstens noch de I-Dötzkes, die sech van do af alt en bötschen grötter (78) vörgekuëmen send.

Hier ist die Bedeutung der Platt-Wörter

Pooschen: Ostern, Uastern: Ostern, 3 Wintertag, 4 Weihnachten, 5 gab, 6 heute, 7 nur, 8 Zeit, 9 Bäume, 10 wohl, 11 schon, 12 lauerten, 13 heraus, 14 scheu, 15 Frühjahrsliedchen, 16 erst, 17 recht, 18 schon, 19 heißt, 20 Essen, 21 Eingemachte, 22 schossen, 23 Kohlstrünke, 24 Sprossen, 25 Garten, 26 gehen, 27 verbinden, 28 viele, 29 Haus, 30 Krauskohl, Grünkohl, Winterkohl, 31 essen, 32 kannten, 33 wohl, 34Ausdruck, 35 jemand, 36 Art, 37 bisschen, 38 steif, 39 Hände, 40 tun, 41 helfen, 42 bunte, 43 Felder, 44 Gärten, 45 Osterfeuer, 46 hier, 47 mittlerweile, 48 geraten, 49 hörte, 50 Mitternacht, 51 Glocken, 52 läuten, 53 meinten, 54 zurück, 55 größte, 56 Kinder, 57 Ostereiersuchen, 58 trübem, 59 Wetter, 60 Schrank, 61 versteckt, 62 Wälder, 63 Felder, 64 zwischen, 65 Baumwurzeln, 66 Grasbüschel, 67 gefundenen, 68 hinterher, 69 manchmal, 70 Tasche, 71 gedauert, 72 bemerkt, 73 öfter, 74 Aufregung, 75 Zankerei, 76 Zeugnisse, 77 versetzt, 78 größer.

>>DAS IST FRIEDHELM KOPSHOFF

Leserkommentare (0) Kommentar schreiben